جستجو

دانلود آزمایش بررسي قوانین اهم و كيرشهف

تصویر پست

وسايل مورد نياز: مقاومت هاي  100،  2k،  1k، 200،  300 ، 20k و مولتي متر الف) قانون اهم:مقدمه:الف) بررسي قانون اهم: بستگي ولتاژ سيم به مقاومت مدار و جريان ورودي از آن V=IR كه در آنV: اختلاف پتانسيل سيم (ولت)، I و جريان عبوري (آمپر)،  R: مقاومت سيم (اهم) مداري مطابق شكل ببنديد.با تغيير مقدار IS ، ولتاژ دوسر مقاومت را اندازه گرفته، منحني   اين مقاومت را رسم نمائيد.ب) قانون جريان:مداري مطابق شكل ببنديد.مقادير I4,I3,I2,I1 را اندازه گرفته، درستي قانون جريان را تحقيق نمائيد.1.    چه رابطه اي بين هر يك از جريانهاي جزئي I3,I2,I1 و جريان I وجود دارد؟2.    چه مقاومتي جايگزين مقاومتهاي R3,R2,R1 كنيم تا جريان I بدون تغيير باقي بماند؟3.    چه نسبتي بين جريانهاي I1 و I3وجود دارد؟ج) قانون ولتاژ:مداري مطابق شكل ببنديد.ولتاژ دو سر هر مقاومت را جداگانه اندازه گرفته،ولتاژ هر منبع را به دست آوريد.4.    قانون ولتاژ را بيان كنيد.5.    چه رابطه اي بين هر يك از مقادير VR3,VR2,VR1وVAB وجود دارد؟6.& …

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

تصوير من

اینجا مکانی است که شما کوتاه درباره خودتان شرح میدهید میتوانید این متن را از تنظیمات پوسته در پیشخوان وردپرس تغییر دهید.

اگر بدون ذکر منبع مطالب را کپي کنيد اتفاقي نميوفتد. ولي نکنيد!

بهینه سازی توسط : بیگ تم