جستجو

پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل و راهبردهای مقابلهای با سلامت سازمانی کارکنان مخابرات – در قالب ورد 200 صفحه

تصویر پست

چکیده هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی ارتباط بین منبع کنترل و راهبردهای مقابله با سلامت سازمانی است. این پژوهش از نوع  توصیفی– همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کارکنان مخابرات شهر بوشهر بود، که به ‌دلیل کوچک بودن جامعه، از کل جامعه به عنوان نمونه استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل سه پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی (نویکی ـ استریکلند) و پرسشنامه تلفیقی(موس و بلینگر،1981) و پرسشنامه سلامت سازمانی(هوی و فلدمن،1987) بود. این ابزار از پایایی و روایی برخوردار می‌باشند. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند متغیری، و تحلیل واریانس یک‌طرفه و رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام تحلیل شدند. تحلیل‌های آماری نشان داد که بین راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌مدار و سلامت سازمانی رابطه‌ی معنی& …

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

تصوير من

اینجا مکانی است که شما کوتاه درباره خودتان شرح میدهید میتوانید این متن را از تنظیمات پوسته در پیشخوان وردپرس تغییر دهید.

اگر بدون ذکر منبع مطالب را کپي کنيد اتفاقي نميوفتد. ولي نکنيد!

بهینه سازی توسط : بیگ تم