جستجو

پایان نامه بررسی نقش میانجی سرسختی در ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و نشانگان استرس پس از سانحه با سلامت روان و بهزیستی ذهنی – در قالب ورد 150 صفحه

تصویر پست

چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی سرسختی در ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و نشانگان استرس پس از سانحه با سلامت روان و بهزیستی ذهنی به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش را زلزله زده گان شنبه شهرستان دشتي در پائیز و زمستان 1392 به تعداد 400 نفر تشکیل داده است، از جامعه آماری به شیوه تصادفی چند مرحله ای برای شرکت در پژوهش نمونه گیری شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی (60 سوال با 5 خرده مقیاس)، سرسختی روان شناختی (27 سوال)، بهزیستی ذهنی (5 سوال)،سلامت روان (128 سوال) و اختلال پس از سانحه (17 سوال) بودند. داده های حاصل از پرسش نامه های پژوهش با استفاده از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی، به ویژه ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هر چقدر میزان استرس پس از سانحه در زلزله زده گان بیشتر باشد، اختلال روانی آنان نیز بیشتر می شود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشا …

دیدگاه ها غیر فعال شده اند

تصوير من

اینجا مکانی است که شما کوتاه درباره خودتان شرح میدهید میتوانید این متن را از تنظیمات پوسته در پیشخوان وردپرس تغییر دهید.

اگر بدون ذکر منبع مطالب را کپي کنيد اتفاقي نميوفتد. ولي نکنيد!

بهینه سازی توسط : بیگ تم